จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา การติดตามหนี้ค้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ในฐานะเป็นผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ตามที่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ภายหลังจากสมาชิกลูกหนี้ได้รับอนุมัติเงินกู้ไปตามโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนแล้ว เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการของกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ติดตามและสอบถามข้อมูลหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล/ตำบลพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมรับฟังการติดตามและให้ข้อมูล สถานการณ์การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิเคราะห์ลูกหนี้ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
-ระดับ A มีการบริหารจัดการดี ชำระหนี้ตามกำหนด สามารถเป็นแบบอย่างในการเรียนเรียนรู้ได้
-ระดับ B มีการบริหารจัดการระดับปานกลาง มีปัญหา/อุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ แต่มีการแสดงเจตนาที่จะชำระหนี้
-ระดับ C แสดงเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้
การลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มลูกหนี้ระดับระดับ A จำนวน 1 กลุ่ม คือกลุ่มแปรรูปปูนา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 200,000 บาท
2.กลุ่มลูกหนี้ระดับ B จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มพรมเช็ดเท้าแฟนซีตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 50,000 บาท
3. กลุ่มลูกหนี้ระดับ C จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงสุกร จำนวน 30,000 บาท, กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 30,000 บาท, กลุ่มทำข้าวราดแกง จำนวน 30,00 บาท และกลุ่มทำนา จำนวน 30,000 บาทหนี้คงเหลือ 11,192 บาท ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางภาณี ยะตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนิติกรประจำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการติดตามหนี้ค้างชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)