จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เพื่อทบทวนงานพัฒนาชุมชน เหลียวหลัง แลหน้า นำสู่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประชุมทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเหลียวหลัง แลหน้า นำสู่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประสบผลสำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลการดำเนินงาน ของกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยเครื่องมือ SWOT analysis วิเคราะห์งาน งบ ระบบ คน ปีงบประมาณ 2564
ในการนี้มี ทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ร้านบ้านต้นเต๊ากาแฟ บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)