จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพะเยา และข้อราชการของส่วนราชการต่าง ๆ
เวลา 09.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจังหวัดพะเยา ในการขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้

(Visited 1 times, 1 visits today)