จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์ คือ
-เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 10,833,110 บาท ประกอบด้วย งบอุดหนุน 1,000,000 บาท, งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8,000,000 บาท และงบบริหาร จำนวน 1,833,110 บาท (งบดำเนินงาน จำนวน 1,787,810 บาท งบลงทุน จำนวน 45,300 บาท)
-เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา/อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)