จังหวัดพะเยา#พช. พะเยาประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) ระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบและรับรองผลการประมวลข้อมูล ทำให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ
ทั้งนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้ชี้แจงกระบวนการจัดเก็บและรายงานผลการประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นรายตัวชี้วัด จำนวน 5หมวด 31ตัวชี้วัด รวมถึงข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและรับรองข้อมูล ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล ดังกล่าว
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)