จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ(VCS) โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ทรวงมหาดไทยโดยประเด็นสำคัญดังนี้
-การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ(Area-Based)
-การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล
-การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานแก่จังหวัด ตามลำดับดังนี้
-กรมการปกครอง
-กรมที่ดิน
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-กรมโยธาธิการและผังเมือง
-กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)