จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ฝึกอบรมผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

     วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการฝึกอบรมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานถึงกิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
     ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคี โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนยังเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละภูมิสังคม เป็นพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนสื่อสารสังคมด้านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน
     ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)