จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมและติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมและติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอภูซาง โดยมีนางสาวมันทนา เสาร์หิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิเคราะห์ลูกหนี้ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทราบสถานการณ์การบริหารจัดการหนี้ โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่ม A มีการบริหารจัดการดี กลุ่ม B มีการบริหารจัดการระดับปานกลาง และกลุ่ม C แสดงเจตนาที่จะไม่ชำระ และมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 โครงการ
     เวลา 11.30 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปลูกกล้วย และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดเป็นกลุ่ม A ที่มีการบริหารจัดการดี ได้ให้กำลังใจในการดำเนินโครงการ
     เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการทำไส้อั่ว ตองนวล ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
     เวลา 14.30 น. โครงการนวดแผนไทย ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ซึ่งคณะติดตามผลการดำเนินงานฯ ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นแนวทางการชำระหนี้ต่อไป
     ในการนี้ มีนางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)