จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมและติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมและติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการร่วมรับฟังนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิเคราะห์ลูกหนี้ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทราบสถานการณ์การบริหารจัดการหนี้ โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่ม A มีการบริหารจัดการดี กลุ่ม B มีการบริหารจัดการระดับปานกลาง และกลุ่ม C แสดงเจตนาที่จะไม่ชำระ และมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
     1.โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าบาติกสำเร็จรูป จัดเป็นกลุ่ม A ที่มีการบริหารจัดการดี
     2.โครงการแปรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
     3.โครงการแปรูปขนมทองม่วน-ทองพับบ้านห้วยแม่แดง
     4.โครงการเลี้ยงวัว หมู่บ้านนาอ้อม
     5.โครงการเลี้ยงสุกร บ้านนาอ้อม
เบื้องต้นได้ให้กำลังใจ ให้แนะนำการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นแนวทางการชำระหนี้ต่อไป
     ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมประชุมและติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)