จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ส่งมอบวัสดุสนับสนุนอาชีพตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้กิจกรรมอาหารปลอดภัย

      วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการส่งมอบวัสดุสนับสนุนอาชีพ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้กิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างรายได้กิจกรรมอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด จัดทำแผนการต่อยอดและขยายผลการสร้างรายได้ด้วยกิจกรรมอาหารปลอดภัย บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ที่มีศักยภาพ จำนวน 10 กลุ่มๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

      ในเวลา 13.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกผักปลอดภัย/ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ระดับอำเภอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
      ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอภูกามยาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)