จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานราชการเฉพาะกิจ (นักพัฒนาชุมชน)

     วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานราชการเฉพาะกิจ(นักพัฒนาชุมชน) สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน 5 ราย และเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ทราบถึง กรอบภารกิจงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็น ดังนี้
     -กิจกรรมหน้าชั้นเรียน สวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน กล่าวคำปฏิญาณตน
     -ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พันธกิจกรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน
     -ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     -ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนฝ่ายเลขานุการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
     – ตัวชี้วัดที่ 3 ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์
     -ตัวชี้วัดที่ 4 ส่งเสริมถ่ายทอดแนะนำ พร้อมสอนทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
     -ตัวชี้วัดที่ 5 การติดตามสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
     -ตัวชี้วัดที่ 6 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     -หลักการพัฒนาชุมชน
     – โคก หนอง นา โมเดล ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ศูนย์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
     -งานสารบรรณ
     – ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนและสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)