จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

     วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อติดตาม ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 และ ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
     1.ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ที่ผ่านมา และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในเชิงประจักษ์
     2.แนวทางของจังหวัดในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่จะทำให้ส่วนราชการภายในจังหวัดพะเยา มีการบูรณาการการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของจังหวัดพะเยา
     3.ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกัน
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามในส่วนงานในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแก่คณะกรรมาธิการฯ ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)