จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด โดยมีประเด็น ดังนี้
     -การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1471/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2551 หมวด 3
     -พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 16 (5) กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จำนวน 14 คน และรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง กทบ.ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก กระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
จังหวัดพะเยา ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แจ้งให้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 โดยให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด ที่เป็นผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อเสนอต่อคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
     -ผลการคัดเลือกคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ดังนี้
        1.นางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง
        2.นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา
        3.นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
        4.นางวิรัลพัชร์ ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
        5.รอ.ดร.เทพพนม ข่มอาวุธ นักกฏหมาย
     -ผลการคัดเลือกผลการคัดเลือกคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมเมือง จำนวน 5 คน ดังนี้
        1.นายสรศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา
        2.นายจำรัส เลาสัตย์ รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา คนที่ 1
        3.นายศรีมูล รวมสุข รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา คนที่ 2
        4.นายสกล เพชรประดับ เหรัญญิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา
        5. นางณิชนันท์ อุ่นเมือง เลขานุการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า
(Visited 1 times, 1 visits today)