จังหวัดพะเยา#พช.พะเยา ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดพะเยา ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีประเด็นดังนี้
     1.การมอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) จำนน 2 รุ่น รวม 3 ราย คือ
รุ่นที่ 38/1 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 11 กันยายน 2564 นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
รุ่นที่ 38/2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 27 กันยายน 2564
        1)นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอปง
        2)นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้
     2.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดส่งมอบวัสดุสำหรับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน จำนวน 15 ราย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จุดที่ 1 เวลา 09.30 น.ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาวประกอบด้วย อ.ดอกคำใต้,อ.แม่ใจ,อ.ภูกามยาว และจุดที่ 2เวลา  14.00น.ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ประกอบด้วย อ.ภูซาง,อ.ปง,อ.เชียงคำ,อ.เชียงม่วน,อ.จุน
     3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดส่งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
     4.การประชุมรายงานประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
     5.การเบิกจ่ายงบโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     6.แผนการปฏิบัติการประจำเดือนตุลาคม 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
     7.สรุปผลการส่งรายงานประจำเดือนกันยายน 2564 และกำหนดส่งรายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564
     8.ประกาศผลการประเมิน”พัฒนาการอำเภอหัวใจสีเขียว” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้ แก่ นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง
     9.สรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ให้อำเภอเร่งดำเนินการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดให้สมาชิกลูกหนี้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาในสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพหนี้ค้างชำระ พร้อมรายงานผลการติดตามให้จังหวัดทราบเป็นระยะ
     10.สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา
        -ประเภทบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้น 7 % ผลการดำเนินการ จำนวน 7,740 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 %
        -ประเภทองค์กร เพิ่มขึ้น 25 % ผลการดำเนินการ 267 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 36.38 %
     11.ปฏิทินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดกำหนดฝึกอบรม”เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวม 18 คน
     12.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา จะนำบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card)มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ในการติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคาร เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ผ่านระบบ Bill Payment แทนการใช้กระดาษที่ต้องออกให้ลูกหนี้
     13.การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กำหนดรายงานผลทุกสัปดาห์ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรายงานในทุกวันพุธ
     14.โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
        -เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย
        -เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด
        -เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น
     ในการนี้มีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่า
(Visited 1 times, 1 visits today)