จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

     วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ของทุกกลุ่มงานให้บรรลุผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยา
โดยมีประเด็น ดังนี้
     -การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     -การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
     -แผนการปฏิบัติการประจำเดือน
     -สรุปผลการส่งรายงานประจำเดือน
     -สรุปลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ประจำปี 2564
     -สรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     -สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     -ปฏิทินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
     -บัตรชำระหนี้ (Smart lady card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     -โครงการสืบสานภูมิปัญหาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย
     -โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุนชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด
     -การรายงานผล และการรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
ในการนี้ นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน , นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)