จังหวัดพะเยา #-พช.พะเยา ประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้
     -คำสั่งคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยา
     -การตรวจสอบและสำรวจสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด และกำหนดวิธีดำเนินการ/แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสะสางสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยา
     ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทัพษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายกิตติ ทาใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)