จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน)

     วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน) เพื่อให้ทราบถึงกรอบภารกิจงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็น ดังนี้
    – การสนับสนุนฝ่ายเลขานุการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างอย่างยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) มีตัวชี้วัดประกอบด้วย
        ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ
   – การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์
        ตัวชี้วัดที่ 3 ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์
        ตัวชี้วัดที่ 4 ส่งเสริมถ่ายทอดแนะนำ หรือสอนทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ ให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP
   – การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
        ตัวชี้วัดที่ 5 การติดตามสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
        ตัวชี้วัดที่ 6 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
   – ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
        ในการนี้ นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนและสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานราชการเฉพาะกิจ (นักพัฒนาชุมชน) เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)