จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมและติดตามชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายของคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มงานด้านการท่องเที่ยว

     วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมและติดตามชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มงานด้านการท่องเที่ยว และออกติดตามกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาในระดับพื้นที่ เพื่อค้นหากลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธุรกิจชุมชน กิจการชุมชนที่ผลงานเด่น(Best practice) เป็นต้นแบบในการพัฒนาภายใต้ 5 กระบวนงาน และคัดเลือกเข้ารับรางวัล มาตรฐาน/รางวัล OTOP (Phayao Award 2021) ประจำปี 2564 โดยออกพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
     1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตุ่นใต้ บ้านตุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
     2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
     3.ชุมชนท่องเที่ยวเวียงลอ บ้านลอ หมู่ที่ 1 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
เพื่อพิจารณาเสนอเข้ารับรางวัล PRACHARAT PHAYAO AWARD 2021 โดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา
     ในการนี้ นางขวัญจิตร ขาวสังข์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางธนพร ใจยืน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา กลุ่มงานด้านการท่องเที่ยว ณ ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 3 หมู่บ้าน ดังกล่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)