@จังหวัดพะเยา #พช. อำเภอเมืองพะเยา ครัวเรือนต้นแบบประกาศก้อง “โคก หนอง นา พช.” คือทางรอดที่เลือก ร่วมดำเนินกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) ครัวเรือนนายพีรวัส คำโล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีในระดับอำเภอ ครัวเรือนนายพีรวัส คำโล บ้านเลขที่ 134 หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา พื้นที่ 3 ไร่ โดยใช้แบบมาตรฐาน แบบ 1 ต่อ 1 ประเภทดินเหนียว ซึ่งได้ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ใช้สอย/ไม้ผล 5 ระดับ พืชผักสวนครัว หญ้าแฝก และสมุนไพร บริเวณแปลงโคก หนอง นา
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลต้นไม้ทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมดิน, วิธีการปลูกพืชตามฤดูกาล,ระยะห่างของการปลูกพืชแต่ละประเภท การดูแลรักษา ฯลฯ
อำเภอเมืองพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการเอามื้อสามัคคีไว้ 3 ครั้ง กิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีครั้งนี้ ถือเป็นจุดนำร่องของอำเภอเมืองพะเยา กิจกรรมครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมการทำแซนวิสปลา กิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร) รวมถึงครัวเรือนในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 20 คน เป็นการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการ โดยอาศัยพลังความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนร่วม แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี และก่อเกิดผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการขยายผลสู่ทุกครัวเรือน โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นสมุนไพรที่สามารถต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด
นายพีรวัส คำโล เจ้าของแปลงโคก หนอง นา ได้กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. เป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์จริง มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลไม้ใช้สอย มีแหล่งน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอทุกฤดู สามารถอยู่ได้โดยไม่ใช้เงิน พื้นที่โคก หนอง นาเป็นตู้เย็นของบ้าน “หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา” และในอนาคตตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งเพาะกล้าพันธุ์ ไว้แบ่งปันให้กับครัวเรือนที่สนใจสามารถมาศึกษาดูงาน นายพีรวัส กล่าวในตอนท้ายว่า “มีแรงก็ทำไปเพื่อครอบครัว และชุมชน”
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางภาณี ยะตา และนางมุกกา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)