@จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ในประเด็น การยกเลิก ระบบบริหารกำลังคน ในตำแหน่งประเภทวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับ(นักวิชาการชำนาญการ)และหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชน(ระบบ.)ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในประเด็นการยกเลิก ระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภท วิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ)และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นพบ.) ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ)ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
2.การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นพบ.) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ไม่มีผลต่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง
มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ จำนวน 510 ตำแหน่ง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน แต่ไม่เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ จำนวน 385 ตำแหน่ง ผู้ที่อยู่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครบ 4 ปี สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แต่ไม่เคยดำรงตำแหน่ง นักวิชาการผู้ช่วยฯ และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นพบ.)หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า จำนวน 1,445 คน
ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็น และส่งสำเนาสรุปให้กรมการพัฒนาชุมชนตามกำหนด ต่อไป
📝ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับชมรับฟังผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า
(Visited 1 times, 1 visits today)