📣@ จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🖍วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VIDEO CONFERENCE) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนบทบาทสตรี การประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 และโครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)