📣 @จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

🖍 วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามและวางแผนการการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ของสตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ขององค์กรที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก การพิจารณาให้ความเห็นชอบและการกลั่นกรองโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 297,550 บาท โครงการประเภทอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 62,050 บาท โครงการ”รวมพลังสตรีรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและรวมพลังสตรีปลูกผักสวนครัว ผู้เสนอโครงการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจุน จำนวนเงิน 62,050 บาท

📝ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา เเละมีคณะอนุกรรมการดังกล่าวฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)