📣@จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP : KBO)

🔶วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน”

📍และมี นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากภูมิปัญญา ในยุคไทยเเลนด์ 4.0
นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน (อย.)
นายอัครเดช ชาวเมือง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)