@จังหวัดพะเยา #มท.1 ติดตามการตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ พื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ เเละหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวถึง การติดตามตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ มีการบูรณาการทำงาน ร่วมหารือรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ การแก้ไขปัญหาเเละเเนวทางการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ปัญหาการอพยพของเเรงงานต่างด้าว ปัญหาหมอกควัน/ไฟป่า เเละการบริหารงบประมาณแผ่นดินตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เเละเป็นธรรม อีกทั้งประเด็นขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆในระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในการสร้าง ”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” และขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำงาน ตามภารกิจที่สำคัญ ดังนี้
1.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในการสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มทอผ้าผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
3.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2
สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
4.การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เเละขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน ในการเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ในโอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวถึง กรมการพัฒนาชุมชน โดยให้กำลังใจเเละคำแนะนำในภารกิจการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการสร้างเครือข่าย เเละให้องค์ความรู้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ให้ครอบคลุมครัวเรือนในชุมชนมากที่สุด เเละกล่าวสรุปในประชุม โดยขอให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย สร้างความร่วมมือในบูรณาการการทำงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)