@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

🖍 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การปรับพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
🖍 ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวฯ และวางแผนในการตรวจติดตามงานในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเน้นย้ำในส่วนของพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเป้าหมายดำเนินการลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมาย และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างการรับรู้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า)
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸
(Visited 1 times, 1 visits today)