@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

🖍วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยา และการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร”
📝 การดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าวประกอบด้วย พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
– การมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
– การมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
– การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
– การมอบเกียรติบัตรบุคคลและหน่วยงานต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จำนวน
– การมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
🎯กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 42 รางวัล และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 60 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวฯ
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
(Visited 1 times, 1 visits today)