@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยาร่วมการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล การมอบนโยนายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

🖍วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล การมอบนโยนายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
📍นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมรับฟังวีดิทัศน์ทางไกลการมอบนโยนายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนโยบายในที่ประชุมดังนี้
1.ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.ขับเคลื่อนการปฏิบัติของจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด“ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”
4.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
5.ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมลำในระดับพื้นที่ผ่าน การบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนา ต่าง ๆ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ ระบบ TPMAP
6.สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
7.บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
8.ขับเคลื่อนบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ให้เป็นกลไกสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
9.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับ พื้นที่อย่างเคร่งครัด
10.ให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับพื้นที่ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข่าวปลอม หรือ Fake News
📝ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมการรับฟังวีดิทัศน์ทางไกลการมอบนโยนายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📷กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน📸
(Visited 1 times, 1 visits today)