🌎 @ จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📢 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสดผ่านห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ เพื่อทราบ 1. การนำเสนอรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนกันยายน 2563 2.CDD Young Designer (สภว.) 3.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOPในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ (สภว.) 4.รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (กจ.) 5.รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (กจ.) การนำเสนอโดยเอกสาร จำนวน 8 เรื่อง 1. การมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ 18 เขตตรวจราชการ 2.รายงานความก้าวหน้าเพจปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช. 3.การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” ประเด็น ผลความก้าวหน้าของโครงการฯ (สสช.) 4.รายงานผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน (สสช.) 5.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 6. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน แลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สกส.)
📌ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆
📷สพจ.พะเยา : รายงาน📸

(Visited 1 times, 1 visits today)