จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยา

📣📣 @ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยา

🖍 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 . ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายสัณฐิราช นามเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพะเยาให้เป็นเครือข่ายระดับจังหวัดและดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินงานระดับประเทศ บูรณาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเสริมสร้างและเอกลักษณ์ของชุมชนรวมถึงกลไกการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📝 ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยา และร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยา

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)