จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ออกสื่อ สวท.พะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ออกสื่อ สวท.พะเยา

🖍&วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนายประจักษ์ ไชยวงค์และนายกิตติ ทาใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการบันทึกรายการวิทยุ รายการเล่าขานงานชาวบ้านโดยการบันทึกเสียงแล้วจัดส่งให้ทางสถานีวิทยุ สวท. พะเยา คลื่น 95.25 MHz จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ที่สำคัญๆในเรื่อง ดังต่อไปนี้

แนวทางและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน และหน่วยงานต่างๆที่ได้นำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์

การขับเคลื่อนโครงการปลูกผัก 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่2

การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย มีการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพะเยา

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)