จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563 เพื่อสรุปผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563 ผลการดำเนินงานการพักหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราผิดนัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางบัวหลี ขันทอง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า)
☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)