จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2560-2564

📣📣 @ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2560-2564
🖍 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดพะเยา พ.ศ.2560-2564 และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด
📝 ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)