จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16

📣@จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16
🖍วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยานายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 ของพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย) ของจังหวัดพะเยา การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วยฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ความคืบหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
📝 ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางปติมาพร ตั๋นเต็ม ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมฯ โดยได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยา ดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 864 ราย รวม 1,692 ผลิตภัณฑ์ สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเขตพัฒนาหนองเล็งทราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น พร้อมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ และในช่วยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ online ผ่านเว็บไซต์ OTOP Today โดยการ Line สดผ่าน Web Page OTOP Today และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Live สด ผ่านทาง facebook ส่วนตัว รวมทั้งการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีองค์ความรู้มากขึ้น การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)