จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา)

📣@จังหวัดพะเยา>>> ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา)
🖍วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งสาระสำคัญพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)และผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 การดำเนินการตามกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินตามแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในท้องที่จังหวัดพะเยา
📝 ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางปติมาพร ตั๋นเต็ม ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)