จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา
📸วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล/ตำบล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย คืออำเภอปง เชียงม่วน จุน ภูซาง และอำเภอแม่ใจ จำนวน 50 คน ตามโครงการฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและมีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านการประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสังกัดร่วมจัดโครงการ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)