จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

🖍&วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางอาภัสราธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จัดโดยนางปติมาพร ตั๋นเต็ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางจินตนาจันจองคำ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม

พร้อมทั้ง ประธานบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการทำงาน ประจำปี 2562 พร้อมวางแผนงานขับเคลื่อน ประจำปี 2563 รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2563-2564 ของจังหวัดพะเยา ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า)

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)