จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ดำเนินการตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

📣📣@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ดำเนินการตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
📸วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ดำเนินการตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กิจกรรมหลัก ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านทุ่งมอก หมู่ที่2 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
เพื่อประชุมปรึกษาหารือระเบียบข้อปฏิบัติในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือกผู้สนใจจัดทำโครงการฯ โดยวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจงหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸สารสนเทศ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)