จังหวัดพะเยา>>> ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Sessioncall

📣@จังหวัดพะเยา>>> ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Sessioncall

📝วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  นายไพบูลย์  บูรณสันติ  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16  ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนพฤษภาคม  2563 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session call เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน โดยติดตามในประเด็นเน้นหนัก คือ

1) ปฏิบัติการ Quick win 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

2) การดำเนินงาน OTOP

3) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ผ่านระบบ TPMAP

4)การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5)รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ..2563

6)การดำเนินงาน สรุปปัญหา/อุปสรรค ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2563

7)การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กับงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

8)การติดตามงานข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 3 คน

🖍ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ในครั้งนี้

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)