จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📣📣 @ จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
🖍วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวตฤนกร กันทะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
🥬ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวนิดา สิงห์แก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมนางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสรตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.พะเยา ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)