จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมรับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมรับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16

📝วันที่ 14 มกราคม 2563 พลเรืองเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสักนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ซึ่งมีประเด็นการกำกับและติดตามฯ ดังนี้

ปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ การจัดที่ดินในชุมชน แก้ปัญหามลพิษจากหมอกควัน การสร้างรายได้ให้ชุมชน (ถนนคนเดิน) สรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี และประเด็นอื่นๆ เช่น เรื่องยาเสพติด คดีอาชญากรรม โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ชี้แจงและรับฟังข้อแนะนำ เสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ให้เป็นไปแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

📌 ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 และให้ข้อมูล เรื่อง การสร้างรายได้ให้ชุมชน (ถนนคนเดิน) งานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563 จำหน่ายสินค้า OTOP กระเช้าของขวัญ ของฝาก จัดที่ชายกว๊านพะเยา อีกทั้งยังขยายผลทำถนนคนเดินของจังหวัดพะเยาในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และจะขยายไปพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ

☆Phayao   Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)