จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

📝วันที่ 14 มกราคม 2563

นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า)

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ตัวแทนคณะทำงานทั้ง 12 คณะ  และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่เป็นคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ..2562 และชี้แจงรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปีงบประมาณ ..2563 เน้นย้ำการพัฒนาต่อยอด&ขยายผลโครงการอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐสู่เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร(4) และโครงการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต รวมกลุ่มผู้ผลิตตามประเภทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์(Cluster) อีกทั้งได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ ..2563 อีกด้วย

     ในการนี้มีการนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเส้นทางลุ่มน้ำอิง (พะเยาและเชียงราย) โดยมหาวิทยาลัยพะเยา  ทั้งนี้นายชำนาญบุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพบปะชี้แนะแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ ..2563 ให้บังเกิดผลสำเร็จ ภายใต้การ

บูรณาการความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน ภายใต้กลไกประชารัฐ

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)