จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำเดือนกันยายน2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำเดือนกันยายน2562

🖍&วันที่16 กันยายน2562 เวลา13.30 . นายไพบูลย์บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17  ตรวจราชการจังหวัดพะเยากรมการพัฒนาชุมชนตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกันยายน2562 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายรัฐบาลกรมการพัฒนาชุมชนห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)

📌ในการนายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯนายอำเภอพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมรับการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการและให้ข้อมูล

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)