ประกาศรายชื่อเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบฯ อสพ.71

ประกาศรายชื่อเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่71 ประจำปีงบประมาณ..2563 จังหวัดพะเยา รายละเอียดอสพ.71

(Visited 1 times, 1 visits today)