@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (เครือข่าย) โดย พมจ.พะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม(เครือข่าย) โดยพมจ.พะเยา

🖍วันที่7 มิถุนายน2562 เวลา09.00 . นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม(เครือข่าย) เพื่อวางแผนหารือจัดทำกระบวนการแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ไชยเมืองผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาพร้อมหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)