@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด บ้านดอนไชย อำเภอปง

📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด บ้านดอนไชย อำเภอปง
📝วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย 1.2 อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอำนวยความสะดวก ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆
🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)