@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน

 📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน

📝วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชำนาญ บุดาสา  พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย 1.2 อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอำนวยความสะดวก ณ หอประชุมบ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)