@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมนายอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2560 – 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมนายอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2560 – 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)