การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน พะเยา – เชียงตุง

การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน พะเยา – เชียงตุง ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร City Hall จังหวัดเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2560 ให้จังหวัดพะเยา ดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 56 ราย
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยการเจรจาการค้า Business Matching กับนักธุรกิจ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แห่งนี้..
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product (OTOP)) ที่รัฐบาล ให้การสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า จังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสินค้าและ เจรจาการค้า ทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชาวพะเยา ประเทศไทย กับผู้แทนการค้าเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่อำนวยความสะดวกการนำสินค้าเข้าประเทศและขอขอบคุณ ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ประสานงานจากประเทศไทยและชาวเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เจรจาอำนวยความสะดวกให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี…

(Visited 1 times, 1 visits today)