จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ..ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่น..กลุ่ม/องค์กรดีเด่น,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.)ดีเด่น และ กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น..
วันพฤหัสบดีที่ 6 กค..2560 ภาคเช้า..คณะกรรมการประกวด นำโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้มคณะ ลงตรวจเยี่ยมกิจกรรมของ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ.ค่าพัฒนา ม.4 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา…หลังจากฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานแล้ว คณะกรรมการได้เยียมดูงานกิจกรรมดีเด่นของชุมชน…

ภาคบ่าย..วันพฤหัสบดีที่ 6 กค.2569 ภาคบ่าย..เยี่ยมชมผลงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ใหม่แท่นคำ หมู่ 10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา..ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่แท่นคำ..

(Visited 1 times, 1 visits today)