จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ..ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่น..กลุ่ม/องค์กรดีเด่น,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.)ดีเด่น และ กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น..

จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด  กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และกองทุนหมู่แม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ปี 2560 ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 9 คน ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก จำนวน 9 อำเภอ

ระยะเวลาดำเนินการ ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2560 จำนวน 9 อำเภอ เป้าการพิจารณาคัดเลือกกิจจกรรมดีเด่น  เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จระเทพรัตน์ราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาและกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ต่อไป…

(Visited 1 times, 1 visits today)